นานาสาระ  >> Job Tips

ข้อแนะนำก่อนเลือกสมัครงาน

2 ธันวาคม 2554

|

เปิดอ่าน 2625

 ข้อแนะนำก่อนเลือกสมัครงาน
      1. หาตำแหน่งงานหลาย ๆ วิธี
      2. สอบถามแหล่งงานจากเพื่อน ญาติสนิท
      3. สมัครงานตามประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ กพ. กรม กอง
      4. ให้ชื่อ หรือ สมัครงานกับสำนักงานจัดหางานของเอกชน
      5. ให้ชื่อ หรือ สมัครงานกับหน่วยงานสำนักงานจัดหางานของรัฐ
      6. ค้นหาตำแหน่งจากฝ่ายแนะแนวของสถานศึกษาต่าง ๆ
      7. เขียนประวัติของตนเองอย่างเป็นขั้นตอน
      8. ในกรณีที่คุณอ้างชื่อใครเป็นผู้รับรองคุณต้องติดต่อกับผู้นั้นและขออนุญาตก่อน
      9. เขียนจดหมายปะหน้าใบประวัติการทำงาน พรอมทั้งลงชื่อในจดหมายให้เรียบร้อย
      10. ติดต่อขอนัดหมายเวลาเพื่อการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือ ด้วยตนเอง
      11. ฝึกซ้อมการสัมภาษณ์ก่อนเข้าสัมภาษณ์จริง
      12. แต่งกายไปสัมภาษณ์ด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อย และถูกกาลเทศะ
      13. ไปถึงสถานที่นัดสัมภาษณ์ให้ตรงต่อเวลา
      14. จดจำชื่อผู้สัมภาษณ์ให้แม่นยำ
      15. ตอบปัญหาในระหว่าง สัมภาษณ์อย่างเชื่อมั่นและชัดเจน
      16. หากถูกสอบถามเรื่องเงินเดือนที่ต้องการควรตั้งคำถามกลับว่าความรู้ความสามารถ  และ ในระดับตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับคุณเห็นสมควรจ้างเท่าใด
      17. อย่าเรียกร้องเงินเดือนหรือค่าจ้างก่อนที่บริษัทจะตอบตกลงจ้างคุณหรือ แสดความ
สนใจว่าจะรับคุณเข้าทำงาน

      ก่อนสมัครงาน ควรจะรู้สิ่งต่อไปนี้
       1. ตัวบริษัท ต้องรู้ว่าบริษัทนั้นดำเนินธุรกิจประเภทใด เช่น อุตสาหกรรม บริการ หรือ ค้าขาย ผลผลิตของบริษัทนั้นคืออะไร เช่น เครื่องไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม และที่ตั้งของบริษัท การเดินทางไปอย่างไร บริษัทมีสวัสดิการรถรับ-ส่งหรือไม่
      2. ตำแหน่งงาน
         - ลักษณะงาน ควรจะทราบว่าตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร มีเนื้องานอะไรบ้าง
         - เนื้องานย่อยเหล่านั้นต้องปฏิบัติอย่างไร
         - ตำแหน่งงานที่รับสมัครนี้ต้องปฏิบัติงานสัมพันธ์กับตำแหน่งใดบ้าง
      3. ค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น
      ประโยชน์ที่ได้รับ
       1. ข้อมูลด้านตำแหน่งงาน จะทำให้คุณพิจารณาว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทนั้น ๆ ต้องการหรือไม่
      2. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานหรือหน้าที่เป็นข้อมูลบอกว่างานนั้นต้องทำอะไร ทำอย่างไร เพื่อคุณจะได้พิจารณาว่าคุณถนัดหรือชอบลักษณะงานแบบนั้นหรือไม่ และยังเป็นข้อมูลให้คุณเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์อีกด้วย
      3. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน เช่น ตำแหน่งงานนี้อยู่ตรงส่วนไหน โครงสร้างตำแหน่งของ บริษัท มีโอกาสก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด เป็นข้อมูลช่วยบ่งชี้ถึงลักษณะหน้าที่งานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
      4. ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทที่สำคัญที่สุดก็คือ ที่ตั้งบริษัท เพราะบริษัทรับคุณเข้าทำงาน คุณจะเดินทางไปทำงานได้สะดวกและทันเวลาหรือไม่
       5. ประเภทธุรกิจหรือ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ควรเตรียมข้อมูลไว้เพื่อใช้ในการ สัมภาษณ์

 

โดย อาจารย์ประวิทย์ อุตมโชติ

ที่มา : กรมการจัดหางาน

Share |