นานาสาระ  >> Technology

เลิกงุบงิบส่งราคาทางอินบ็อกซ์! พ่อค้าแม่ขายออนไลน์ห้ามทำอะไร?

31 มีนาคม 2560

|

เปิดอ่าน 2428

ไปทำความรู้จักกับเนื้อหา 5 ข้อ ที่ประกาศบน "ราชกิจจานุเบกษา" เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดสินค้า-บริการบนโลกออนไลน์ พร้อมมีผลบังคับใช้ทันที...


ถ้าใครวางแผนจะค้าขาย หารายได้จากการเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าบนโลกออนไลน์ เพราะคิดว่าทำได้ง่าย ไม่ต้องมีขั้นตอนและดำเนินการอย่างเป็นทางการมากนัก บอกเลยค่ะ คุณคิดผิด!!!

เพราะจากพฤติกรรมที่บรรดาพ่อค้าแม่ขายออนไลน์...ไม่นิยมระบุรายละเอียดและราคาสินค้าให้ชัดเจน แต่นิยมให้ผู้สนใจติดต่อไปสอบถามเป็นการส่วนตัวผ่านช่องทางต่างๆ ของทางร้าน ซึ่งเราก็พบเห็นกันได้ทั่วไปสำหรับเทคนิคการขายบนโซเชียลในลักษณะนี้

แต่ก็อย่างที่เกริ่นไว้ข้างต้นว่าคุณคิดผิด หากยังนิยมเทคนิคเช่นนั้น เราคงต้องเตือนว่าคุณควรรีบปรับตัวและกลับใจกันได้แล้ว เพราะล่าสุด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่อง "การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์" ออกมาให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ชอบอุบรายละเอียดและราคา แต่รอให้ลูกค้าติดต่อสอบถามหลังไมค์ หลังบ้าน หรือต้องแชตไปถามส่วนตัว ได้ร้อนๆ หนาวๆ กันแล้ว! แต่ไม่ต้องกังวล เรานำรายละเอียดมาเตรียมพร้อมขยายความให้คุณแล้วสำหรับเนื้อหาของประกาศฯ ฉบับดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้...

"โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นควรกำหนดให้มีการกำกับดูแลการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบ ราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๕) มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ "ผู้ประกอบธุรกิจ" ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย

การแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิกอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการ ต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ข้อ ๔ กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจน ครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ

ข้อ ๕ การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๓ ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่าย หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่า ราคาจำหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ"และหากจะให้สรุปแบบกระชับเข้าใจง่าย ก็คือ...

1. ความหมายของประโยคที่ว่า "ประกอบธุรกิจผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์" ก็คือ พ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์นั่นเอง

2. คุณพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายจะต้องแสดงราคาสินค้าและบริการ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจน ไม่จำกัดว่าจะต้องพิมพ์ เขียน หรือจะโชว์รายละเอียดเหล่านั้นด้วยการสร้างสรรค์เป็นรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องระบุไว้อย่างชัดเจน! เปิดเผย อ่านได้ง่าย

3. หรือหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มเติมจากราคาสินค้าและบริการ ก็ต้องระบุลงไปอย่างชัดเจนทั้งหมด ห้ามหมกเม็ดนะจ๊ะ

4. จะขายส่ง ขายปลีก นับจากนี้ต้องระบุไว้อย่างชัดเจนทันที ลืมเทคนิคเดิมๆ กับประโยคที่ว่า "สนใจสอบถามเพิ่มเติม inbox นะคะ" หรือ "แอด Line มาถามราคากันได้" ลบทิ้งไปได้เลย!

5. เนื้อหาบนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2560 ดังนั้น...ไม่ว่าคุณจะพบเห็นประกาศฉบับนี้เมื่อไหร่ ก็ไม่ใช่สิทธิ์ที่จะอ้างว่าไม่รู้ ไม่เห็น หรือเพิ่งเห็น เพราะกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ลงประกาศแล้วจ้าาาาาาาา.


ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/892050

Share |